آدرس:

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز رشد فناوری شماره ۳، واحد ۳۰۴